Stuifproject van start

Op maandag 4 februari wordt gestart met het project ‘Stuiven’ in de duinen van Terschelling. Op de locaties die worden aangepakt worden de vegetatie en de bijbehorende wortels weggehaald en de bovenste grondlaag losgemaakt. Zo kan het vrijkomende zand gaan stuiven. Deze beheermaatregelen – die in de Programmatische Aanpak Stikstof zijn opgenomen – zijn nodig omdat de duinen steeds meer vergrassen en verruigen door teveel stikstof. De vergrassing gaat ten koste van de kwetsbare duinnatuur omdat grassen de kenmerkende duinplanten overwoekeren, stikstof werkt namelijk als een meststof. Daarmee verdwijnen ook insecten en vogels die in de duinen thuishoren