Overschot aan Vliegdennen en Amerikaanse vogelkers omgezaagd

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met het omzagen van vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen in het open duin in het kader van beheerplan Natura 2000. Er komen veel jonge dennetjes op in het open duin, terwijl SBB dat open duin juist graag wil behouden voor de vele soorten die hier voorkomen, zoals duinheide, duinviool etc. Ook de Amerikaanse vogelkers dreigt de overhand te krijgen in het duingebied. De vogelkers is een invasieve exoot, die het duin langzaam maar zeker overneemt, en om dat te voorkomen laat SBB de vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen, klein en groot, in het open duin omzagen.