natuur

Bijzondere strandvondst

Schelpenkenner Gerrit Doeksen uit Midsland heeft op maandag 6 januari een aantal bijzondere schelpen gevonden op het Noordzeestrand bij paal 13. Het ging hierbij om zowel levende als dode Wijde mantels. Doeksen noemt het uniek dat Mantelschelpen – die hun naam danken aan hun vorm die op een gespreide mantel lijkt – op Terschelling in zo’n grote hoeveelheid zijn aangespoeld. “De laatste keer dat er tientallen exemplaren aanspoelden dateert, voor zover mij bekend, uit januari 2017.”

Aanvullende aanpak watercrassula

De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college van Gedeputeerden van de provincie Fryslan nog eens 1 miljoen euro beschikbaar.

Veel deelnemers aan de Natuurwerkdag

De jaarlijkse Natuurwerkdag, die afgelopen zaterdag landelijk door Staatsbosbeheer werd georganiseerd, trok ook op Terschelling veel deelnemers. Ruim dertig personen van jong tot oud stroopten onder leiding van boswachter Remi Hougee de mouwen op en gingen, zoals te doen gebruikelijk op de Natuurwerkdag, aan de slag bij de Kooibosjes op Hee. Remi was dik tevreden over de opkomst en de verrichte werkzaamheden. “Er waren handen genoeg om de elzensingel goed onder handen te nemen.”

Overschot aan Vliegdennen en Amerikaanse vogelkers omgezaagd

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met het omzagen van vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen in het open duin in het kader van beheerplan Natura 2000. Er komen veel jonge dennetjes op in het open duin, terwijl SBB dat open duin juist graag wil behouden voor de vele soorten die hier voorkomen, zoals duinheide, duinviool etc. Ook de Amerikaanse vogelkers dreigt de overhand te krijgen in het duingebied. De vogelkers is een invasieve exoot, die het duin langzaam maar zeker overneemt, en om dat te voorkomen laat SBB de vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen, klein en groot, in het open duin omzagen.

Grote schoonmaakactie op Noordzeestrand

Verdeeld in zes groepen zullen de komende maanden zevenhonderd vrijwilligers naar Terschelling komen om in samenwerking met de Milieujutter zwerfafval op te ruimen dat verspreid ligt op het Noordzeestrand van Terschelling. De organisatie van deze grote schoonmaakactie is in handen van Stichting Nederland Schoon, de gemeente Terschelling en Omrin, die gezamenlijk Stichting de Milieujutter op Terschelling ondersteunen. De eerste groep deelnemers aan de actie, die uit maar liefst 340 personen bestond, ging vorige week aan de slag.

De heide bloeit weer volop

Op de voorpagina van de krant van deze week een prachtige foto van de momenteel op het eiland volop bloeiende heide. Want van West tot Oost, overal ruik je de heide en knalt het paars je tegemoet. Dat is na de droogte van 2018 een onverwachte meevaller. De ondiep wortelende heide heeft direct geprofiteerd van de regen die in juli en augustus is gevallen, net op het juiste moment. U kunt de heide vooral bewonderen in de begrazingsgebieden, zoals dus ook – zoals de foto laat zien – op de Landerumer heide. 

Start duinwerkzaamheden Formerum

Deze week hervat Staatsbosbeheer de natuurherstel-werkzaamheden in de duinen bij Formerum. Tussen de westkant van de Koegelwieck en de oude strandovergang van Lies start Trip/Hek met het plaggen van een duinvallei. Daarnaast worden de stuifkuilen op die plek, waarmee dit voorjaar is gestart, afgerond. In verband met de werkzaamheden wordt de ruiterroute door de duinen ten westen van de Koegelwieck vanaf 2 september omgelegd. De betrokken paardenbedrijven zijn hierover geïnformeerd en ter plekke zorgt Staatsbosbeheer voor duidelijke omleidingsborden.

WBE Terschelling telt eilander ganzen

Op zaterdagochtend 20 juli hebben de jagers van de WBE Terschelling samen met enkele boswachters de eilander ganzen geteld. Deze lokale telling vindt jaarlijks plaats in het kader van een grote landelijke telling. Op één moment, d.w.z. gedurende één uur, wordt per gebied zo nauwkeurig mogelijk geteld. Afgelopen zaterdag werden er op Terschelling 1087 grauwe ganzen, 105 brandganzen en 52 nijlganzen geteld. De gegevens worden in de landelijke databank van het Faunaregistratiesysteem en bij het SOVON opgeslagen.

Goed jaar voor slechtvalken op de Wadden

Foto: Anno Smit

Het afgelopen broedseizoen hebben vier paar slechtvalken gebroed op Rottumerplaat, Vlieland en Terschelling. Drie hiervan hebben succesvol jongen weten groot te brengen, het andere nest is mislukt. Staatsbosbeheer brengt het nieuws bewust nu pas naar buiten, op het moment dat alle jongen zijn uitgevlogen. Op Rottumerplaat broeden al enkele jaren slechtvalken, op Vlieland eenmaal eerder en op Terschelling was dit het eerste broedpaar. In totaal zijn er negen jongen uitgevlogen: vier op Vlieland, drie op Terschelling en twee op Rottumerplaat. Dit mag gezien worden als een erg goed broedresultaat.

Verstuivingen in de duinen

Op de donderdagen 21 en 28 februari werden er door Staatsbosbeheer Terschelling twee excursies georganiseerd. Dit keer kregen de deelnemers een inkijkje in de werkzaamheden van Staatsbosbeheer om de duinen weer te laten stuiven. Onder leiding van boswachter Remi Hougee werden er twee locaties werden bezocht. Deelnemers mochten eerst een kijkje nemen in de duinen van Formerum waar op dit moment gewerkt wordt. Vervolgens werd de groep naar de duinen achter het Soldatenpad bij West aan Zee gebracht, waar de werkzaamheden reeds zijn afgerond en waar de eerste stuifkuilen zijn opgeleverd.