natuur

Bijzondere waarneming

Foto: Peter van Suijlekom

De roze spreeuw is een van de fraaiste vogelsoorten die in Nederland gezien kan worden. En ook al worden ze tegenwoordig jaarlijks waargenomen, toch zijn ze erg zeldzaam. Peter van Suijlekom kwam de vogel tegen op de Noordsvaarder tijdens een wandeling met zijn hond Dushi. In eerste instantie dacht hij dat het om een jonge ekster ging, maar aangezien er geen ouders in de buurt waren, zoomde hij toch even in en ontdekte hij dat het om een roze spreeuw ging.

Steven Klijn vindt eerste kievitsei

Afgelopen maandagmiddag 9 maart om 14.45 uur meldde Steven Klijn in de speciale app van de Vogelwacht Terschelling dat hij een vogelnestje had aangetroffen met daarin een kievitsei. Hij vond het nestje in het weiland van Neeke van Zwol ten noorden van de Hobbere Wielenweg in Baaiduinen. Het is voor Steven Klijn de achtste keer dat hij het eerste kievitsei op Terschelling vindt. Arie Doeksen overhandigde hem ter plekke een keramiek beeldje en een certificaat. Het moment van het vinden van het eerste kievitsei op Terschelling is het startsein voor de periode van nazorg. 

Update aanpak watercrassula

De provincie Fryslân, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân, gemeente Terschelling en deskundigen werken samen aan de aanpak van watercrassula op Terschelling. Het verwijderen van watercrassula in het noordelijk deel van Klein Meisterplak is klaar. De komende weken worden Groot Meisterplak en de slenk tussen Groot Meisterplak en Waterplak aangepakt. De verwachting is dat de watercrassula-besmettingen die nu bekend zijn grotendeels voor het broedseizoen van 2020 verwijderd of afgedekt zijn. 

Bijzondere strandvondst

Schelpenkenner Gerrit Doeksen uit Midsland heeft op maandag 6 januari een aantal bijzondere schelpen gevonden op het Noordzeestrand bij paal 13. Het ging hierbij om zowel levende als dode Wijde mantels. Doeksen noemt het uniek dat Mantelschelpen – die hun naam danken aan hun vorm die op een gespreide mantel lijkt – op Terschelling in zo’n grote hoeveelheid zijn aangespoeld. “De laatste keer dat er tientallen exemplaren aanspoelden dateert, voor zover mij bekend, uit januari 2017.”

Aanvullende aanpak watercrassula

De watercrassula op Terschelling is nog niet weg na de aanpak van de afgelopen twee jaar. Er is nog een kans dat het lukt om deze exoot te verwijderen, daarom start de provincie Fryslân in december met een aanvullende aanpak. Hiervoor stelt het college van Gedeputeerden van de provincie Fryslan nog eens 1 miljoen euro beschikbaar.

Veel deelnemers aan de Natuurwerkdag

De jaarlijkse Natuurwerkdag, die afgelopen zaterdag landelijk door Staatsbosbeheer werd georganiseerd, trok ook op Terschelling veel deelnemers. Ruim dertig personen van jong tot oud stroopten onder leiding van boswachter Remi Hougee de mouwen op en gingen, zoals te doen gebruikelijk op de Natuurwerkdag, aan de slag bij de Kooibosjes op Hee. Remi was dik tevreden over de opkomst en de verrichte werkzaamheden. “Er waren handen genoeg om de elzensingel goed onder handen te nemen.”

Overschot aan Vliegdennen en Amerikaanse vogelkers omgezaagd

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met het omzagen van vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen in het open duin in het kader van beheerplan Natura 2000. Er komen veel jonge dennetjes op in het open duin, terwijl SBB dat open duin juist graag wil behouden voor de vele soorten die hier voorkomen, zoals duinheide, duinviool etc. Ook de Amerikaanse vogelkers dreigt de overhand te krijgen in het duingebied. De vogelkers is een invasieve exoot, die het duin langzaam maar zeker overneemt, en om dat te voorkomen laat SBB de vliegdennen en Amerikaanse vogelkersen, klein en groot, in het open duin omzagen.

Grote schoonmaakactie op Noordzeestrand

Verdeeld in zes groepen zullen de komende maanden zevenhonderd vrijwilligers naar Terschelling komen om in samenwerking met de Milieujutter zwerfafval op te ruimen dat verspreid ligt op het Noordzeestrand van Terschelling. De organisatie van deze grote schoonmaakactie is in handen van Stichting Nederland Schoon, de gemeente Terschelling en Omrin, die gezamenlijk Stichting de Milieujutter op Terschelling ondersteunen. De eerste groep deelnemers aan de actie, die uit maar liefst 340 personen bestond, ging vorige week aan de slag.

De heide bloeit weer volop

Op de voorpagina van de krant van deze week een prachtige foto van de momenteel op het eiland volop bloeiende heide. Want van West tot Oost, overal ruik je de heide en knalt het paars je tegemoet. Dat is na de droogte van 2018 een onverwachte meevaller. De ondiep wortelende heide heeft direct geprofiteerd van de regen die in juli en augustus is gevallen, net op het juiste moment. U kunt de heide vooral bewonderen in de begrazingsgebieden, zoals dus ook – zoals de foto laat zien – op de Landerumer heide. 

Start duinwerkzaamheden Formerum

Deze week hervat Staatsbosbeheer de natuurherstel-werkzaamheden in de duinen bij Formerum. Tussen de westkant van de Koegelwieck en de oude strandovergang van Lies start Trip/Hek met het plaggen van een duinvallei. Daarnaast worden de stuifkuilen op die plek, waarmee dit voorjaar is gestart, afgerond. In verband met de werkzaamheden wordt de ruiterroute door de duinen ten westen van de Koegelwieck vanaf 2 september omgelegd. De betrokken paardenbedrijven zijn hierover geïnformeerd en ter plekke zorgt Staatsbosbeheer voor duidelijke omleidingsborden.