gemeente

Feestelijke opening vernieuwde strandovergangen

"Opening" van de vernieuwde strandovergangen op Terschelling door wethouder Jeltje Hoekstra en gedeputeerde Klaas Kielstra.

“Opening” van de vernieuwde strandovergangen op Terschelling door wethouder Jeltje Hoekstra en gedeputeerde Klaas Kielstra. Foto: Anne Zorgdrager

De strandovergangen van Oosterend tot en met West aan Zee zijn het afgelopen half jaar grondig gerenoveerd. Vorige week woensdagmiddag verrichtten gedeputeerde Klaas Kielstra van de provincie Fryslân en wethouder Jeltje Hoekstra de officiële openingshandeling bij Formerum aan Zee. Daarbij reden wethouder en gedeputeerde in een terreinwagen van Staatsbosbeheer de vernieuwde strandovergang op en ‘knipten’ op die manier een lint door.

Waddendagen buitendiensten

Op donderdag 17 en vrijdag 18 september trad de gemeente Terschelling op als gastheer voor de buitendienstmedewerkers van de Waddeneilanden. De medewerkers van Texel, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog konden een kijkje in de keuken nemen bij de gemeente Terschelling. Ze konden kiezen uit verschillende onderwerpen, zoals gebouwenbeheer, techniek, wegen en riolering, technische installaties, reiniging, groenvoorzieningen en begraafplaatsen. ’s Middags was er tijd voor een huifkartocht, een picknick in de duinen en een bezoek aan de mooi opgeknapte strandovergang bij Paal8.

E70B9745

 

Herziene Kadernota schept duidelijkheid

Het College van Burgemeester en Wethouders presenteerde vorige week vrijdag een herziene versie van de kadernota 2015, die in de commissievergadering van 29 juni jl. uitgebreid is besproken en waarbij door verschillende leden van de commissie kritische kanttekeningen zijn geplaatst. Die kritiek richtte zich voor een groot gedeelte op het budget dat was opgenomen ter dekking van extra personele lasten, terwijl tevens een goed inzicht in de te verwachten financiële situatie voor de komende jaren ontbrak. De opmerking van de commissieleden zijn door het college ter harte genomen met als resultaat dat in de vernieuwde versie een financiële doorkijk vanaf 2016 tot en met 2019 is opgenomen.

Kustwacht verzorgt tijdelijk patiëntenvervoer

De kustwacht heeft afgelopen maandag het patiëntenvervoer vanaf de Friese Waddeneilanden overgenomen van Defensie.
Het patiëntenvervoer werd de afgelopen periode verzorgd door Defensie, waarbij bekend was dat de krijgsmacht per 1 juli 2015 met deze taak zou stoppen. Door problemen bij de aanbesteding heeft de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Fryslân tot op heden geen vervanger kunnen vinden.

Besluit omgevingsvergunning hotel Midsland aan Zee

In een persbericht laat de gemeente weten dat het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel in Midsland aan Zee, zoals bekend gemaakt op 30 juni 2014, te verlenen. Dit besluit veroorzaakt o.a. groot ongenoegen bij de eigenaren van zomerhuizen in Midsland aan Zee, zoals te lezen valt in het Lezers Schrijven in deze Terschellinger.

Gemeente pakt Dellewallocatie weer op

De gemeente Terschelling voelt zich genoodzaakt de ontwikkeling van de locatie waar zich vroeger dancing Dellewal bevond weer op te pakken. Het terrein, dat voor 2,3 miljoen euro in de boeken staat, gaat van een nieuwe bestemming voorzien worden. Het is niet langer financieel verantwoord om hiermee te wachten, aldus de tekst in het door de gemeente uitgegeven persbericht. De rest van de baai (vanaf de voormalige dancing tot het Lichtje) blijft in aanmerking komen voor natuurherstel.

Reactie Stichting Natuurherstel Baai Dellewal op het persbericht van de gemeente:
Het bestuur van de Stichting Natuurherstel Baai Dellewal is verontwaardigd over het persbericht van de Gemeente Terschelling betreffende de locatie Dellewal. Al vanaf oktober 2013 probeert de stichting samen met de gemeente tot een plan te komen voor deze locatie. “Het gaat om het stoppen van de bebouwing en het redden van de natuurlijke schoonheid van het unieke duingebied langs de Hoofdweg. Omdat de baai een mooi plan verdient, hebben we een professionele gebiedsvisie ontwikkeld voor het hele gebied tot aan het Lichtje”, aldus de stichting. De stichting is van mening dat hen geen mogelijkheid wordt gegeven om samen met de volksvertegenwoordigers aan een oplossing te werken. “Van de raadsleden en portefeuillehouder kregen wij niet eens een reactie op ons verzoek tot overleg. Sterker nog: er zijn geruchten dat aan de raad opgedragen is niet te reageren.
Het is al langer bekend dat het gemeentebestuur voorstander is van bebouwing van de locatie. Appartementen stapelen lijkt het hoogste rendement te leveren.”